درباره ما

اعضای نانی یک شرکت فناوری محور هستند که در مسیر صنعت بهداشت و دارو 10 سال است که فعالیت نموده و در این راستا به مسئله چگونگی کنترل، همراه یک خانواده با عنوان پرستار فرزند شما پرداخته است. نانی به هی عنوان پزشک یا ابزاری در جهت تشخیص نیست و هرگونه پیشنهاد و آموزشی که میدهد درجهت رشد و سلامت کودک شما است.